Tháng 10

Tiến độ dự án được cập nhật vào ngày 05 hàng tháng