Gia nhập đội ngũ

MASTERISE HOMES

Senior Manager - Event Operation

Is responsible for event execution including online/offline events both in sales galleries and outside venue, in HCMC, Hanoi and other provinces.

Chịu trách nhiệm thực hiện các sựkiện bao gồm cảcác sựkiện trực tuyến /ngoại tuyến ởnhà mẫubán hàng và địa điểm bên ngoài, tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác.

1. To handle confirmed event bookings assigned by Customer Service Director.

Xử lý các sựkiện đã được xác nhận do Giám đốc Dịch vụ Khách hàng giao.

2. Should be able to assist Event Planning team, Sales, Marketingin site inspections, lay-out requirements possible set-up if the need arises.

Có thể hỗ trợ Event Planning, Sales, Marketingtrong việc kiểm tra địa điểm, sơ đồ bố trí mặt bằng và set up nếu cần thiết.

3. To ensure that all details in the Event Request Form handed by Sales, Event Planning is booked with suppliers, gallery operation team in advance and carried out on event day.

Đảm bảo tất cả các chi tiết trong biểu mẫu Yêu cầu sự kiện do Bộ phận Sales, Event Planning đưa ra được đặt trước với nhà cung cấp, Ban quản lý nhà mẫu và được thực hiện vào ngày diễn ra sự kiện.

4. To follow the check list provided to ensure that all necessary tasks are done.

Thực hiện theo danh sách các hạng mục công việc cần thực hiệnđểđảm bảo rằng tất cảcác nhiệm vụcần thiết đã được thực hiện.

5. To put all details of the event/function together and come up with a complete and detailed event proposal.

Tổng hợp tất cảcác chi tiết của sự kiện / chức năng và đưa ra một đề xuất sự kiện đầy đủ và chi tiết.

6. Report the proposalto Customer Service Director for input.

Báo cáo đề xuất cho Giám đốc Dịch vụ Khách hàng để lấy ý kiến.

7. Schedules an internal meetingon the event proposal to ensure all related departments agree with the proposal.

Lên lịch họp nội bộ về đề xuất sự kiện để đảm bảo tất cả các bộ phận liên quan đồng ý với đề xuất.

8. Submit proposal to BOD together with cost for approval. Adjust proposal, cost base on BOD’s comment (if any) and resubmit

Trình Ban Giám Đốc đề xuất sự kiệncùng với chi phí phê duyệt đề xuất. Điều chỉnh đề xuất, cơ sở chi phí dựa trên ý kiến của HĐQT (nếu có) và gửi lại Ban Giám Đốc để được phê duyệt.

9. After having approval, communicate final event flow, agenda... to all related department. Arrange a meeting if inquired

Sau khi được phê duyệt,thông báo quy trình sựkiện, chương trình làm việc... cho tất cả các bộ phận liên quan. Sắp xếp họp nếu cần thiết.

10. Checks all set-ups and requirements before any event takes place.

Kiểm tra tất cả các set up và yêu cầu trước khi bất kỳ sự kiện nào diễn ra.

11. To arrange a briefingwith the event suppliers/agency, sales, marketing... before the event occurs for a briefing ensure a smooth event. Arrange rehearsal if inquired

Sắp xếp họp nhanh với các nhà cung cấp / đơn vị tổ chức sự kiện, Sales, Marketing...trước khi sự kiện diễn ra để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ. Sắp xếp buổi diễn tập nếu có yêu cầu

12. Should be able to rise up to last minute changes and requests by other stakeholders (Sales, Marketing, partner such as Techcombank...) in the most professional manner.

Có thể cập nhật những thay đổi và yêu cầu vào phút chót của các bên liên quan khác (Sales, Marketing, đối tác như Techcombank...) một cách chuyên nghiệp nhất.

13. Coordinate with all department regarding the job that needs to be done for the event.

Phối hợp với tất cả các bộ phận liên quan đến công việc cần thực hiện cho sự kiện.

14. Schedules a post event briefing with stakeholders for lesson and learn if inquired.

Lên lịch họp sau sự kiện với các bên liên quan để rút kinh nghiệm nếu cần thiết

15. Dose a review on billing arrangements before the start of the event and again after the event. Submit to BOD for approval if any increase

Xem xét lại các thỏa thuận thanh toán trước khi bắt đầu sự kiện và một lần nữa sau sự kiện. Trình Ban Giám Đốc phê duyệt nếu có phát sinh tăng

16. Ensures that all deposits and payments have been paid within the time frame specified.

Đảm bảo rằng tất cảcác khoản tiền đặt cọc/tạm ứngvà thanh toán đã được thanh toán trong khung thời gian được chỉ định.

17. Ensure that all policies and procedures of Masterise Homesare enforced.

Đảm bảo rằng tất cảcác chính sách và thủ tục của Masterise Homes được thực thi.

18. Assists the other executive, as well as tasks that have to be performed in the departmentby direct manager’s assignment.

Hỗ trợ các điều phối viên khác cũng như các công việc phải thực hiện trong bộ phận theo sự phân công.

Requirements:

Education:College Diploma or equivalentPriorityin event/hospitalityor related training

Giáo dục:Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc tương đương. Ưu tiên tốt nghiệp ngành sự kiện, nhà hàng, khách sạn hoặc những khóa đào tạo liên quan

Advanced proficiency in managing documents, spreadsheets, and databases.

Thành thạo trong việc quản lý tài liệu, bảng tính và cơ sở dữ liệu.

Ability to liaise internally and externally on administrative matters.

Có khả năng làm việc với nội bộ và đối tác bên ngoài về các vấn đề hành chính

1-3 years of experience as an Event Executive/Assistant Manager/Manager in hotel or event agency.

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí nhân viên/quản lý điều phối sự kiện ở khách sạn hoặc công ty tổ chức sự kiện.

Ability to decide on menuof FB, banquet set up, work with supplier (hotel, restaurant, event agency, MC, photographer, band...)

Khả năng quyết định về thực đơn đồ ăn thức uống, set up bàn ghế, làm việc với các đối tác (khách sạn, nhà hàng, đơn vịcung cấp dịch vụ, MC, chụp hình, ban nhạc...)

 


NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Lưu ý

+ Tệp tin được gửi trực tiếp vào hộp thư của Bộ phận Tuyển dụng, vì vậy vui lòng kiểm tra cẩn thận trước khi nhấp vào "Nộp hồ sơ ứng tuyển"
+ Tất cả các bằng cấp và chứng chỉ (nếu có) không để dung lượng vượt quá 3MB; Bởi vì vượt quá khả năng quy định có thể dẫn đến việc Bộ phận Tuyển dụng không nhận được tệp tin.
Liên hệ thành công

Cảm ơn bạn đã gửi hồ sơ. Bộ phận Tuyển Dụng sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cám ơn.