Tuyển dụng

Happening_banner_01-sketch Created with Sketch.
Happening_banner_02-sketch Created with Sketch.

Quản lý đào tạo dịch vụ

MỤC TIÊU

Quản lý Đào tạo Dịch vụ Khách hàng cung cấp đào tạo cho các nhân viên hỗ trợ khách hàng trực tiếp, qua điện thoại, qua thư hoặc trực tuyến. Mục  tiêu của họ là đảm bảo rằng các chương trình đào tạo tại chỗ đáp ứng được nhu cầu của đội ngũ nhân viên hiện tại và nhân viên mới. Khi các kỳ vọng của công ty thay đổi hoặc các chính sách được tạo ra, Quản lý Đào tạo Dịch vụ Khách hàng đóng vai trò đảm bảo rằng các nhân viên được đào  tạo thích hợp để họ có thể thực hiện theo kỳ vọng của công ty. 

Quản lý Đào tạo Dịch vụ Khách hàng cũng sẽ cùng với Giám đốc Dịch vụ Khách hàng và phòng Nhân sự phát triển các tài liệu đào tạo nhằm nang  cao dịch vụ trong nội bộ của các phòng ban khác của công ty. 

Vai trò của Giám đốc Đào tạo Dịch vụ Khách hàng là thiết kế và tạo ra các giải pháp đào tạo hiệu quả nhằm nâng cao văn hóa độc đáo của doanh  nghiệp, nâng cao danh tiếng và hướng đến tầm nhìn tương lai của công ty.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Khởi tạo kế hoạch đào tạo và các phương thức thực hiện cho bộ phận DVKH, kinh doanh và các đại lý 
 • Tạo và cập nhật các tài liệu đào tạo dịch vụ khách hàng
 • Thực hiện đào tạo cho các nhân viên mới cũng như các nhân  viên hiện tại 
 • Thiết lập chương trình đào tạo để mở cửa Nhà Mẫu và kế hoạch  để đánh giá chất lượng dịch vụ về sau 
 • Xử lý phản hồi và đánh giá hiệu quả của các chương trình đào  tạo, sửa đổi các chương trình hiện có để cải thiện hoặc tạo ra  các chương trình mới khi cần thiết. 
 • Thành lập đội huấn luyện để đảm bảo nhân viên tuân thủ các  chuẩn mực về dịch vụ 
 • Cơ cấu tổ chức đào tạo để kiểm soát các kế hoạch huấn luyện 
 • Thể hiện như là một chuẩn mực trong các hành vi và thái độ trong mỗi tương tác với đồng nghiệp hay khách hàng. 
 • Chịu trách nhiệm tổ chức các chương trình đào tạo đặc biệt  mang lại hiệu quả trong huấn luyện 
 • Thường xuyên kiểm tra các Nhà Mẫu để duy trì và quản lý chất  lượng dịch vụ khách hàng ở mức tốt.

YÊU CẦU

  Tiêu chuẩn năng lực Cấp độ Tỷ trọng
A Kiến thức   30%
1 Trình độ    
 
 • Trình độ: Cử nhân
 • Chuyên ngành: Ngân hàng, Quan hệ
  Quốc tế, Quản trị Kinh doanh
 • Ưu tiên: có thêm trình độ quản lý Dịch
  vụ khách hàng; quản lý tòa nhà / bất
  động sản.
  5%
2

Ngoại ngữ: Anh ngữ

  15%
3 Kinh nghiệm   10%
 

Kinh nghiệm quản lý

2 năm 5%
 

Kinh nghiệm huấn luyện

3 năm 5%
B Kỹ năng chuyên môn   20%
  Xử lý tình huống   10%
  Kỹ năng phân tích   10%
C

Năng lực cốt lõi

  50%
C1 Năng lực chung   20%
  Kỹ năng tổ chức   10%
 

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt;

  10%
C2

Năng lực chuyên môn / đặc thù

  20%
1

Đánh giá hiệu suất

  10%
2

Kỹ năng thiết lập ngân sách

  5%
3 Kỹ năng thiết lập ngân sách   5%
C3 Năng lực quản lý lãnh đạo   10%
1 Khả năng lãnh đạo   5%
2 Huấn luyện và cố vấn   5%
 

Total

   100%

 


Career_01 Created with Sketch.
Career_02 Created with Sketch.