Gia nhập đội ngũ

MASTERISE HOMES

Gallery Operation Manager

- The Gallery Operation Manager is responsible for the smooth co-ordination and supervision of the Sales Gallery including Security, reception, F&B attendant, housekeeper and IT. They are also responsible and empowered to ensure all related departments working in the Sales Gallery such as Sales, customer service follow company policies and standards of procedures. 

Người quản lý Dịch vụ Khách hàng chịu trách nhiệm điều phối và giám sát suôn sẻ nhà mẫu bao gồm bảo vệ, lễ tân, người phục vụ trà nước , bộ phận quản gia và kỹ thuật. Họ cũng chịu trách nhiệm và được trao quyền để đảm bảo tất cả các bộ phận liên quan làm việc trong nhà mẫu như bộ phận kinh doanh, dịch vụ khách hàng luôn tuân theo chính sách và tiêu quy định của công ty. 

- Ensure that the Sales Gallery is always in good condition including safety, security, cleanliness, audio/visual equipment, decorations. 

Quản lý dịch vụ khách hàng cũng có nhiệm vụ đảm bảo nhà mẫu luôn ở trong tình trạng tốt bao gồm an toàn, an ninh, sạch sẽ, thiết bị âm thanh / hình ảnh, đồ trang trí.

 Administration: 

Quản trị: 

- Preparation of internal administration documents on a timely basis, correspondence, record keeping, payment direct purchasing and the establishment and maintenance of par levels as appropriate. 

Chuẩn bị kịp thời các văn bản quản trị nội bộ, thư từ, lưu trữ hồ sơ, mua hàng, thanh toán trực tiếp và thành lập và duy trì các cấp bộ phận phù hợp. 

- Conducting daily briefings and customer issues and any other sales gallery issues. 

Thực hiện các cuộc họp giao ban hàng ngày và các vấn đề về khách hàng và bất kỳ vấn đề nào khác về nhà mẫu. 

- Prepares reports and send daily to the senior management team including estimated customers expected, VIP visits. 

Chuẩn bị báo cáo cho các hoạt động và gửi hàng ngày cho ban quản lý cấp cao, bao gồm những chuyến thăm của khách VIP. 
 

Human Resources Management: 

Quản lý nguồn nhân lực: 

- Drawing upon the assistance of the Human Resources Department, and in the environment of multi-skilling and creative rostering, the Customer Service Manager will be held accountable for the effective management, in accordance with company policies and philosophies, of associate at each level. 

Dựa trên sự hỗ trợ của bộ phận nhân sự, và trong môi trường đào tạo đa kỹ năng và sáng tạo, Quản lý dịch vụ khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc quản lý hiệu quả, phù hợp với chính sách và triết lý của công ty, của nhân viên ở mỗi cấp. 

- Asist Customer Service Director for effective recruitment, training and development, performance evaluation, turnover reduction and optimization of productivity through efficient work practices and staff rostering. 

Hỗ trợ giám đốc dịch vụ khách hàng tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu suất làm việc. Xếp lịch làm việc cho nhân viên lễ tân. 

  1. Support and reward staff innovation 

        Hỗ trợ và khen thưởng nhân viên. 

    2. Maintain open communication with peers, superiors, and subordinates at all times. 

       Duy trì giao tiếp cởi mở với đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới mọi lúc. 

 Financial Management: 

Quản lý tài chính: 

  1. The Customer Service Manager is responsible for setting and managing daily operation with an approved budget, cost control. 

        Người quản lý dịch vụ khách hàng chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý hoạt động hàng           ngày với ngân sách đã được phê duyệt, kiểm soát chi tiêu hợp lí. 

     2. Propose to direct manager budget for special events, maintenance fees. 

       Đề xuất ngân sách cho người quản lý trực tiếp về các chi phí sự kiện đặc biệt, phí bảo trì. 

 Service operation : 

Hoạt động dịch vụ: 

  1. Observe and manage food and beverage quality and stock control. 

       Quan sát và quản lý chất lượng thực phẩm và đồ uống phục vụ khách hàng, kiểm soát             hàng tồn. 

    2. Manages internal staffs, contact contractors and suppliers to ensure a high level of                  service. 

        Quản lý các nhân viên nội bộ, liên lạc nhà thầu và trao đổi với nhà cung cấp để đảm bảo          duy trì mức độ dịch vụ cao cấp. 

    3. Ensure all associates are motivated and well trained in the corect standard of proceduce. 

        Đảm bảo tất cả nhân viên được đào tạo và động viên theo tiêu chuẩn về quy trình làm              việc. 

    4. Coordination of all departments to ensure we exceed guest expectations and follow                  Masterise Homes' standards and procedures. 

        Phối hợp với các phòng ban  trong công ty để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách            hàng và tuân theo các tiêu chuẩn và quy trình của Masterise Homes. 

    5. Plan and carry out special events happen in the Sales Gallery in cooperation with                      Marketing, Sales... 

        Lập kế hoạch và thực hiện các sự kiện đặc biệt xảy ra ở nhà mẫu với sự hợp tác của bộ            phận kinh doanh, bộ phận tiếp thị... 

     6. Ensure all facilities as well as decoration in the Sales Gallery always in good condition 

        Đảm bảo mọi cơ sở vật chất cũng như trang trí ở nhà mẫu luôn trong tình trạng tốt.

     7. Analyze and respond to guest feedback, guest satisfaction and employee satisfaction              information; and give a positive commitment to continuous improvement of product and            performance. 

        Phân tích và phản hồi ý kiến của khách, mức độ hài lòng của khách và sự hài lòng của              nhân viên; và đưa ra cam kết tích cực trong việc cải tiến. 

     8. Responsible for the day to day management of staff working in the Sales Gallery. 

        Chịu trách nhiệm quản lý nhân viên làm việc hằng ngày trong nhà mẫu. 

     9. Align management style, working practices and conduct with company vision,                        Corporate Values and Customer Service Promises. 

        Điều chỉnh phong cách quản lý, cách thức làm việc và ứng xử với Tầm nhìn của công ty,          giá trị doanh nghiệp và lời hứa Dịch vụ Khách hàng. 

    10. Be well versed and knowledgeable of Fire and Evacuation procedures as well as health             and safety requirements in the Workplace. Ensure employees are aware of their duty of           care as determined by legislation and that they maintain complete familiarity. 

        Thành thạo và hiểu biết về các quy trình Cứu hỏa và Sơ tán cũng như các yêu cầu về sức          khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Đảm bảo nhân viên nhận thức được nhiệm vụ họ theo            quy định của pháp luật và họ duy trì sự quen thuộc hoàn toàn. 

     11. Uphold the Customer Services culture by demonstrating the Excellent Service                          Standards at all times to guests and fellow associates. 

       Nâng cao văn hóa Dịch vụ Khách hàng bằng cách thể hiện Tiêu chuẩn Dịch vụ Xuất sắc           mọi lúc cho khách và các đồng nghiệp. 

     12. Ensure compliance with all relevant Workplace Health & Safety and Occupational                     Health  & Safety legislation. 

         Đảm bảo tuân thủ tất cả các luật liên quan về Sức khỏe & An toàn tại Nơi làm việc và              Sức khỏe & An toàn nghề nghiệp. 

     13. Perform any additional duties as required by company. 

        Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công ty. 

 Requirements:

Qualifications: College or above

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Major: Finance, Banking, Business Administration, Law or equivalent professional expertise 

Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Luật hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương 

Priority: additional qualifications of Customer Service management; building/ real estate management 

Ưu tiên: có thêm trình độ quản lý Dịch vụ khách hàng; quản lý tòa nhà / bất động sản 

Knowledge of real estate in Luxury segment 

Kiến thức về bất động sản phân khúc cao cấp 

Knowledge of CRM system, measurement of service quality 

Kiến thức về hệ thống CRM, đo lường chất lượng dịch vụ

Knowledge of  service standards, operating procedures, KPIs 

Kiến thức về tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình vận hành, KPI 

Good communication, negotiation, persuasion skills; 

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt; 

Evaluate operating procedures, using CRM system/ new technology skills; 

Đánh giá quy trình vận hành, sử dụng hệ thống CRM / kỹ năng công nghệ. 

Good analytical and synthesis skills 

Quick handling situations and propose solutions for arising problems 

Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt 

Xử lý nhanh các tình huống và đề xuất giải pháp cho các vấn đề phát sinh

 

 

 

 


NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Lưu ý

+ Tệp tin được gửi trực tiếp vào hộp thư của Bộ phận Tuyển dụng, vì vậy vui lòng kiểm tra cẩn thận trước khi nhấp vào "Nộp hồ sơ ứng tuyển"
+ Tất cả các bằng cấp và chứng chỉ (nếu có) không để dung lượng vượt quá 3MB; Bởi vì vượt quá khả năng quy định có thể dẫn đến việc Bộ phận Tuyển dụng không nhận được tệp tin.
Liên hệ thành công

Cảm ơn bạn đã gửi hồ sơ. Bộ phận Tuyển Dụng sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cám ơn.